Friday, 3 February 2023 | 5 : 18 pm
Friday, 3 February 2023 | 5 : 18 pm

องค์การตลาด สานต่อโครงการ “ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก” พร้อมเพิ่มช่องทางการส่งออกออนไลน์

องค์การตลาด สานต่อนโยบาย กระทรวงมหาดไทย โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก (AORTOR GLOBAL MARKETING)

ภานุพล รัตนกาญจนภัทร

เชื่อมโยงผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกกว่า 200 ราย ในการเปิดตลาด ตุรกี ออสเตรเลีย จีน และกัมพูชา ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชน อาทิ NIA สมาคมส่งออก สินค้าด้านการเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ต่างๆ ฯลฯ

วิทยา ทรัพย์เย็น

นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ต่อ นายภานุพล รัตนกาญจนภัทร ประธานในพิธี

นอกจากองค์การตลาดจะสานต่อโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก เป็นปีที่ 2 ในปีนี้ องค์การตลาด ยังเพิ่มช่องทางการส่งออกออนไลน์ไปยังประเทศจีน และกัมพูชา ผ่าน Platform ภูมิใจ.com และ E2CMall.com ให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และองค์การตลาดยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกอันเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ