Sunday, 14 August 2022 | 10 : 41 am
Sunday, 14 August 2022 | 10 : 41 am

ชีวาทัย แต่งตั้ง กสิกรไทย จำหน่ายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท

นายทิพากร สายพัฒนา (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ นายบุน ชุน เกียรติ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 200 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และนับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับทางบริษัท

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum