Monday, 29 November 2021 | 6 : 27 pm
Monday, 29 November 2021 | 6 : 27 pm

วิริยะประกันภัย ติดตามโครงการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อความยังยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอนุศิษฎ์  นิติสุวรรณกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)  พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ  เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ทาง บมจ.วิริยะประกันภัย ให้การสนับสนุน ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  

ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารช้าง และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารช้างในฤดูแล้ง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนให้กับช้างในพื้นที่ต่อไป

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum