Monday, 29 November 2021 | 6 : 49 pm
Monday, 29 November 2021 | 6 : 49 pm

สำนักงาน กสทช. มอบนโยบาย กทปส. เพื่อขับเคลื่อนด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมในอนาคต

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. (แถวหลังคนกลาง) และนายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (แถวหลังที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน กทปส. โดยทิศทางด้านการจัดสรรเงินกองทุนดำเนินการตามนโยบายของ กสทช. ชุดปัจจุบันเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้กำหนดกรอบนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมในอนาคต กองทุนฯ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกองทุนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 ไว้ โดยแผนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้ต้องมีการประเมินผล เมื่อดำเนินการไปได้ครึ่งทางของแผนดังนั้นในปี 2564 นี้ กองทุนจะต้องมีการประเมินผล รวมถึงทบทวน ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติที่มีการประกาศใช้ใหม่ อาทิเช่น แผน AI แห่งชาติ รวมถึงนโยบายแห่งรัฐที่มีการกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้แผนฯ ของ กทปส. สอดรับและเป็นไปทิศทางเดียวกันกับนโยบายระดับชาติ ในส่วนของการการดำเนินงานตามกรอบนโยบายของ กทปส. ในปี 2564 ด้านการจัดสรรให้ทุนในการวิจัยพัฒนา

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum