Thursday, 27 January 2022 | 9 : 29 am
Thursday, 27 January 2022 | 9 : 29 am

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum