Friday, 3 February 2023 | 6 : 04 pm
Friday, 3 February 2023 | 6 : 04 pm

ธ.ก.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายหนุนการเกษตรระดับหมู่บ้าน แปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนการยกระดับภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านไปสู่เกษตรมูลค่าสูง

โดยส่งเสริมองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาอาชีพโดยใช้ปัญหา ความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่มาเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด การส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตโดยการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการเติมทุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น โดยมี นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565