Wednesday, 18 May 2022 | 4 : 30 am
Wednesday, 18 May 2022 | 4 : 30 am

เอไอเอ ประเทศไทย มอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 500 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก ภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ปีที่ 7

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางศรัณยา เทียนถาวร (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 500 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก โดยมี ดร.ภัคภร สงวนศักดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดเขตบางรัก อีกทั้งยังให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น  ‘Healthier, Longer, Better Lives’

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum