Sunday, 4 December 2022 | 12 : 29 pm
Sunday, 4 December 2022 | 12 : 29 pm

ซีพีแรม ดีเดย์ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยมี นายกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ลำพูน) รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ซีพีแรม กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก อีกทั้งยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลเพื่อโลกของเรายั่งยืน