Wednesday, 12 August 2020 | 9 : 22 pm
Wednesday, 12 August 2020 | 9 : 22 pm

SEAC ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถและคุณภาพการวิจัยไทยเทียบเท่าระดับสากล

กรุงเทพฯ – เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ (กลาง) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย พร้อมด้วย นางอริญญา เถลิงศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ให้กับผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร ในโครงการ YourNextU by SEAC เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนประเทศชาติ พัฒนาและยกระดับความสามารถและคุณภาพการวิจัยไทย ให้เทียบเท่าระดับสากล ณ ห้อง The Capital ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลภายในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. ศาสตราจารย์ นพ.มานพ พิทักษ์ภากร ประธานคลัสเตอร์สุขภาพ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
  5. นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน
  6. ดร. ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ Director of Enterprise Development – SEAC
  7. นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ Senior Data Officer – SEAC