Friday, 30 July 2021 | 1 : 28 pm
Friday, 30 July 2021 | 1 : 28 pm

วิริยะประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์จราจรและน้ำดื่ม สถานีตำรวจ ในจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

นายอนุสรณ์ สารีบุตร ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน แม่ริม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์จราจร ได้แก่ กรวยจราจร และกระบองไฟ รวมถึงน้ำดื่ม ให้แก่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในด้านงานจราจรและการปฏิบัติภารกิจพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum