Sunday, 17 October 2021 | 12 : 37 am
Sunday, 17 October 2021 | 12 : 37 am

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำ “โครงการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ช่วยลดปัญหาการพนัน

26 กันยายน 2564 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงการดำเนิน “โครงการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน” ว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียว ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมาย จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการพนัน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการพัฒนาช่องทางการพนันอย่างหลากหลาย ทำให้การควบคุมและป้องกันการพนันยากมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาด้านร่างกาย ปัญหาด้านจิตใจ และปัญหาทางด้านสังคม กล่าวคือ เมื่อมีคนเป็นหนี้การพนันมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมก็ตามมา ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาองค์กร หรือการพัฒนาของประเทศชาติอาจด้อยลงไปได้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงจัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ณ สตูดิโอวีหก โดยดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Live Streaming เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ซึ่งในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านการพนันในเยาวชนและประชาชน

ด้าน นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสียงให้สังคมตื่นตัวต่อปัญหาการพนันและให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ด้านการพนันให้กับเยาวชน ปัจจุบันปัญหาการพนันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาและบั่นทอนเศรษฐกิจ เพราะในปัจจุบันการพนันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ เราจึงต้องปรับตัวและอยู่ร่วมกับการพนันให้ได้โดยไม่เป็นภัยแก่ตนเอง ไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม จึงขอชื่นชมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัด “โครงการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน” เพราะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ ต่อไป

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum