Monday, 29 November 2021 | 6 : 36 pm
Monday, 29 November 2021 | 6 : 36 pm

ไทยประกันชีวิตสนับสนุนภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จำนวน 1,000 ผืน จาก นางสาววราภรณ์  ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสกลนคร ในโครงการ “หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565”

นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโอกาสต่างๆ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวรณ์ ชั้น 2

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum