Wednesday, 18 May 2022 | 4 : 42 am
Wednesday, 18 May 2022 | 4 : 42 am

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจร ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนอีกด้วย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum