Sunday, 4 December 2022 | 12 : 37 pm
Sunday, 4 December 2022 | 12 : 37 pm

รมว. คลัง เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการทำนา ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ในชุมชน

โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และพนักงานในพื้นที่เข้าร่วม ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565