Sunday, 27 September 2020 | 7 : 56 pm
Sunday, 27 September 2020 | 7 : 56 pm

DITP คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริการผู้ประกอบการส่งออกของไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563” สาขาการบริการภาครัฐประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ThailandTrust Mark (T- Mark) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ในวันที่ 16 กันยายน2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงรางวัลเลิศรัฐที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับในปี 2563 ว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มี “รางวัลเลิศรัฐ”รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1) รางวัลบริการภาครัฐ 2)รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น

นายสมเด็จฯ กล่าวต่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีนี้จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ThailandTrust Mark หรือ T Mark ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยโดยการพัฒนาตราสัญลักษณ์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีแบรนด์ของตนเอง(Original brand manufacturer–OBM) และเป็นแหล่งกำเนิดสินค้าที่ดีมีคุณภาพครอบคลุมประเด็นการค้าที่สำคัญนอกจากด้านคุณภาพสินค้า ได้แก่ การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailandtrust mark เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลก่อให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

รางวัลที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนเพื่อผลักดัน และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.thหรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169