Friday, 30 October 2020 | 11 : 53 am
Friday, 30 October 2020 | 11 : 53 am

คช. จัด “เวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมเวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง หัวข้อ “ชุมชนดินแดงเข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” และร่วมขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามนโยบายของรัฐบาล โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองไปจนถึงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การตั้งกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกัน การนำบทเรียนในอดีตมาปรับปรุง พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชน ด้วยตนเอง

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ถือเป็นการยืนยันชัดเจนว่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2567 ที่วางไว้ เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยของชาวดินแดงให้ได้มาตรฐาน มั่นคง มีความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้จัดเวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2567 ให้ผู้อยู่อาศัยได้ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอความคิดเห็นและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ที่มาร่วมออกบูธกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานเขตดินแดง, สถานีตำรวจนครบาลดินแดง, สถาบันราชานุกูล, สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10 กรมการจัดหางาน, ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และโรงเรียนฝึกอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รวมถึงคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1,2 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G รวมทั้งผู้นำตามธรรมชาติที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง นับเป็นสัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลงชุมชนดินแดงไปสู่ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต